استعلام امضا و تخصیص سهمیه طراحی 17-02-1401

استعلام امضا و تخصیص سهمیه طراحی-17-02-1401

فایل مناقصه به پیوست:

استعلام امضا و تخصیص سهمیه طراحی-17-02-1401

 

آخرین مهلت ارسال به شرکت تاریخ ….